top of page
Vinning-Hållbarhet-Återvinning.jpg

Hållbarhet

Vi utvecklar och använder återvinningsprocesser som ger en hög återvinningsgrad och som därmed för tillbaka resurser till industrin och samhället.

Vår hållbarhetsvision

Ett genuint hållbart företag

 

Vinnings  hållbarhetsvision är att leda metallbranschen mot en socialt och miljömässigt hållbar framtid.

 

Vi strävar efter att vara ledande inom hållbarhet och vi inser hur viktigt det är att ta ansvar för och hantera de sociala och miljömässiga utmaningarna inom vår industri.

 

Vår hållbarhetsvision tydliggör våra långsiktiga hållbarhetsmål och ambitioner. Tillsammans med våra medarbetare och Partners tar vi viktiga steg framåt genom att driva vårt dagliga arbete mot uppsatta mål och vidta de åtgärder som behövs för att förändring ska ske.

Våra aktiva miljömål är att hela Vinnings koncern tillsammans skall minska den andel skrot som går till förbränning. Detta handlar om material som ankommer till de olika anläggningarna och inte går att sälja vidare alternativt material som är svårare att återvinna, detta går till förbränning. Nu har vi börjat mäta andelen skrot som går till förbränning. Målet är att 2025 ha minskat den andelen med 50%.

 

Vidare utvecklar vi våra hållbara transporter. Detta gör vi genom att starta projekt som syftar till att öka fyllnadsgraden, d vs att utnyttja utrymmet i lastbilarna maximalt. Desto högre fyllnadsgrad bidrar till färre transporter totalt. Nu mäter varje anläggning hur många transporter som inte har maxat sin fyllnadsgrad, för att uppnå förbättringar på sikt.

 

Vår logistik har siktet på hög hållbarhet och samordnas. 

Burkar
Hållbarhetsrapport 2022

Under 2022 har Vinnings hållbarhet- och kvalitetsarbete nått nya höjder efter en aktiv satsning från ledningen. Nya hållbarhetsmål, arbetsmiljömål och kvalitetsmål är uppsatta. Viktiga riktlinjer och policys har införts inom dessa områden och personal har utbildats för efterlevnad. Mer finns att läsa i vår Hållbarhetsrapport. Nu jobbar vi vidare mot miljömålen 2023.

Skärmavbild 2022-10-18 kl. 15.12.00.png
Uppförandekod

Att ta ett stort ansvar inom hållbarhet är givet för oss, eftersom vi är en aktör inom återvinningsbranschen. Men att växa som bolag innebär att det även blir viktigare hur vi uppträder gentemot omvärlden i stort, både som företag och som enskilda medarbetare. 

domare
Visslan

Koncernens visselblåsarsystem är en kanal för alla anställda inom Vinningkoncernen, att rapportera allvarliga egenheter eller lagöverträdelser. Åtkomst till kanalen sker via koncernens intranät eller via ledningssystemet. Detta system ger den rapporterande personen ett integritetsskydd, vilket innebär att given information behandlas med sekretess.

ISO-certifikat

Vinning är väldigt stolta över att certifiera hela koncernen, och med ett ledningssystem i ryggen är det ännu lättare att fortsätta analysera, åtgärda och förebygga alla effekter med miljöaspekt som verksamheten orsakar. Ett viktigt kvitto på att vi jobbar med ständiga förbättringar och är en aktör att vara trygg med inom metallåtervinning.

bottom of page