top of page
cirkular_ekonomi_vinning.jpg

Hållbarhet

Vinning har implementerat konkreta åtgärder inom koncernen för att försäkra hållbarheten och minska klimatpåverkan. Med ISO-certifieringar för starka ledningssystem (9001, 14001 & 45001) upprätthåller företaget höga standarder inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Årliga hållbarhetsrapporter möjliggör en noggrann analys av utvecklingen inom området och säkerställer att viktiga riktlinjer upprätthålls. Företaget har också antagit en uppförandekod för sina relationer med omvärlden och implementerat ett effektivt visselblåsarsystem för ökad öppenhet och ansvarstagande.
 
Hållbara mål och åtgärder för framtiden

Vinning har dessutom fastställt konkreta miljömål för att minska den andel metallskrot som går till spillo, och på så sätt minska mängden CO2e-utsläpp. Genom att mäta och analysera andelen material som inte kan säljas vidare eller är svårt att återvinna, strävar företaget mot en minskning med 50% till 2025. Vidare satsar man på hållbara transporter genom att maximera lastbilarnas fyllnadsgrad, vilket i sin tur minskar antalet transporter och därmed klimatavtrycket. Logistiken genomgår en hållbarhetsorienterad samordning för att ytterligare stärka företagets hållbarhetsengagemang.
 
Bidra till hållbarheten du också!

Genom att besöka SkrotSmart och Vinnings återvinningsanläggningar och lämna ditt metallskrot kan varje individ spela en roll i att stödja miljöns välmående och främja en grönare framtid. Varje insats, oavsett storlek, räknas mot att minska klimatpåverkan för framtida generationer.

Vår hållbarhetsvision

"Vår hållbarhetsvision är att leda metallåtervinningsbranschen mot en
socialt och miljömässigt hållbar framtid. Förståelse för våra
hållbarhetsutmaningar och hur de påverkar verksamheten är fortsatt
viktiga faktorer för att utveckla Vinning som vill vara i framkant i denna
resa."

 
Hållbarhet är en del av alla medarbetares dagliga arbete på Vinning.
Bolagets Hållbarhetschef arbetar med definierat ansvar inom
hållbarhetsområdet. Hållbarhetschefen ingår i ledningsgruppen och
rapporterar direkt till VD. De olika hållbarhetsaktiviteterna genomförs av
företagets funktionella arbetsgrupper i samarbete med
hållbarhetsavdelningen. Varje medarbetare ansvarar för att bidra till
Vinnings hållbarhetsarbete inom sitt respektive ansvarsområde, och
medlemmarna i ledningsgruppen ansvarar för sina respektive
hållbarhetsmål och säkerställer deras uppföljning och efterlevnad.
Hållbarhetsarbetet styrs av vår hållbarhetsvision, hållbarhetsstrategi,
uppförandekod för medarbetare, uppförandekod för leverantörer,
gemensamma policyer, mätbara mål och handlingsplaner.

I vår hållbarhetsstrategi fokuserar vi  på miljö, sociala och
ekonomiska perspektiv med tillhörande specifika åtgärder och mål.
Under 2024 kommer vi huvudsakligen fokusera på den
miljömässiga hållbarheten.  Detta bland annat genom att:
 

  • Kartlägga våra olika transporter för att kunna effektivisera rutter och
    minimera antal ofyllda laster

  • Centralisera flera olika typer av inköp inom koncernen för att kunna
    ställa hårdare krav på leverantörerna och minska antalet inköp och
    därmed transporter.

  • Se över våra avsättningskanaler och styra mer mot lokala alternativ

  • Se över alla elavtal för att endast ha fossilfria lösningar

hallbarhet_symboler_grey.png

Vår hållbarhetsstrategi

cirkular_ekonomi_vinning.jpg
Hållbarhetsrapport 2023

I hållbarhetsrapporten summerar Vinning året 2023. Det varit ett omskakande år med stor osäkerhet på global nivå, med ett fruktansvärt krig i Ukraina följt av energikris och inflation. Vi ser också tydliga tecken på klimatförändringar och deras allt större påverkan. Trots osäkerheten omkring oss, har Vinning utvecklats ännu starkare och är mer beslutsamma i vårt hållbarhetslöfte med konkreta mätbara mål. Läs mer i vår rapport nedan. 

2023

2022

jonas_m.jpg
Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan betraktas idag som någonting som ett företag förväntas arbeta med. I praktiken handlar det om att samarbeta med leverantörerna för att säkerställa korrekta sociala och miljömässiga villkor.

Skärmavbild 2022-10-18 kl. 15.12.00.png
Uppförandekod

Att ta ett stort ansvar inom hållbarhet är givet för oss, eftersom vi är en aktör inom återvinningsbranschen. Men att växa som bolag innebär att det även blir viktigare hur vi uppträder gentemot omvärlden i stort, både som företag och som enskilda medarbetare. 

domare
Visslan

Koncernens visselblåsarsystem är en kanal för alla anställda inom Vinningkoncernen, att rapportera allvarliga egenheter eller lagöverträdelser. Åtkomst till kanalen sker via koncernens intranät eller via ledningssystemet. Detta system ger den rapporterande personen ett integritetsskydd, vilket innebär att given information behandlas med sekretess.

kranklo.jpg
ISO-certifikat

Vinning är väldigt stolta över att certifiera hela koncernen, och med ett ledningssystem i ryggen är det ännu lättare att fortsätta analysera, åtgärda och förebygga alla effekter med miljöaspekt som verksamheten orsakar. Ett viktigt kvitto på att vi jobbar med ständiga förbättringar och är en aktör att vara trygg med inom metallåtervinning.

bottom of page